JAARVERGADERING

Op donderdag 3 oktober a.s. is een ledenvergadering van HSV’69 in de kantine aan de Schattekerkerweg.

De aanvang van deze vergadering is 21.00 uur.

20:30 uur – uitloting 5e 10% van de aandelen.

Agenda Jaarvergadering  donderdag 3 oktober 2019

  • 21:00 uur opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen van de vorige vergadering
  • Secretarieel verslag
  • Verslag van de penningmeester
  • verslag van de kascontrole
  • Onderhoud velden en gebouwen
  • Bestuurssamenstelling: Aftredend en herkiesbaar:  Kees en Cor. Tettie legt haar taak als bestuurslid neer.
  • Rondvraag

Namens het bestuur van HSV ‘69

Tettie van Os

secretariaat         0297 287 118