Algemeen

BESTUUR

Voorzitter                           Kees Bakker                      0297 – 593542

Secretariaat                       Tettie van Os                     0297 – 287118

Penningmeester                Dennis Sassen                  0297 – 283362

Velden/Accommodatie    Cor Peek                           06 – 12609646

Bestuurslid voetbal           Sabine van Rossum        06 – 24211305

Bestuurslid voetbal           vacant

Bestuurslid handbal         Arjan Kooijman               06 – 16477801

Bestuurslid handbal         vacant

 

Contacten handbal:

Wed.secretaris                   Lyanne van Loenen        0297 – 593328

Scheidsr.contactpers.       vacant

Dames 1 Midweeks           Lyanne van Loenen        0297 – 593328

C1                                          Susan van Vliet               0297 – 533013

E en F                                   Arjan Kooijman              0297 – 273760

 

Contacten voetbal:

Wedstrijdsecretaris       Martien Röling                 0297 – 214888

Jeugd                                Edward Bouwmeester  jeugdbestuur@hsv69.nl

Senioren                           Co Sloep

Sponsorcommissie         Edward Bouwmeester   sponsorcommissie@hsv69.nl

Webmaster                       Tettie van Os                  info@hsv69.nl

 

Overig:

Contact bar:                       Tineke van Veen             0297 – 593530

Contact AED                      Tiny Verdonk                  0297 – 593540

 

HUISHOUDLIJK REGLEMENT LEDEN HSV’69

Voor ieder lid van HSV’69 is het van belang te weten hoe bepaalde zaken bij onze vereniging zijn geregeld, wat voor verplichtingen er aan het lidmaatschap verbonden zijn en wat er van een lid verwacht wordt. Om dit bekent te maken bij de spelers is dit reglement opgesteld, welke ook via www.hsv69.nl is te downloaden. Indien er iets niet duidelijk is, dan kunt je dit navragen bij  het bestuur.

GEDRAGSREGELS SPELENDE LEDEN
1. Iedereen dient op de aangegeven tijden aanwezig te zijn bij een training of wedstrijd.
2. Als je niet aanwezig kunt zijn dien je je tijdig af te melden bij de trainer of leider.
3. Tijdens trainingen en wedstrijden dienen de aanwijzingen van de trainer en/of leider altijd opgevolgd te worden.
4. Betreden van de velden mag alleen tijdens trainingen of wedstrijden en bij toestemming van de trainer, leider of bestuur.
5. Het gehele team zorgt ervoor dat de kleedkamer na een training of wedstrijd netjes achter gelaten wordt.
6. Sportschoenen dienen buiten de kleedkamer met de aanwezige borstels schoongemaakt te worden. Dus niet tegen de binnen- of buitenmuren schoon slaan!
7. Gras en/of zandresten dienen buiten de kleedkamers verwijderd te worden.
8. Opstellingen van een team worden uitsluitend gemaakt door de leiders.
9. Gedurende een wedstrijd ligt de leiding in handen van de scheidsrechter (bij voetbal ook met hulp van de grensrechters). Behandel deze man/vrouw met respect. Zij zijn ook vrijwilligers en zonder deze mensen kan er niet gevoetbald en gehandbald worden.
10. De aanvoerder begroet/bedankt  de scheidsrechter en  de aanvoerder van de tegenpartij.
11. Bij de handbal begroeten alle teamleden voor en na de wedstrijd de tegenpartij.
12. Bij de voetbal geven alle teamleden de spelers van de tegenpartij een hand.
13. Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag (bijv. pesten van andere leden, het niet luisteren naar trainers/leideres), vandalisme (vernielingen, graffiti, etc.), onsportief gedrag (schelden, natrappen, etc. ) of diefstal, zullen streng aangepakt worden. Bij jeugdspelers gebeurt dit in overleg met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers worden bij jeugdspelers (t/m A-jeugd) altijd op de hoogte gebracht.
14. Financiële schade wordt verhaald op de betreffende speler of op zijn ouders/verzorgers.
15. De kantine mag niet met voetbalschoenen betreden worden.
16. De keuken, bar en koelruimte mogen alleen door barvrijwilligers betreden worden. Voor het toch betreden van deze ruimten dient altijd toestemming gevraagd te worden aan een barvrijwilliger.
17. Roken is binnen in alle ruimten verboden.
18. Leden van onze vereniging mogen alleen gebruik maken van de materialen en ruimten die voor het uitoefenen van hun sport noodzakelijk zijn. Het gebruik van de overige bezittingen en ruimten van onze vereniging is voorbehouden aan personen (bijv. barpersoneel, bestuur, overige vrijwilligers, etc.) die deze nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.
19. Afval moet altijd in de vuilnisbakken achtergelaten worden.
GEDRAGSREGELS OUDERS/VERZORGERS
1. Er wordt van u verwacht dat u uw kind ook helpt om bovenstaande regels na te leven.
2. Op de velden dient u zich te gedragen als een neutrale toeschouwer.
3. Ga niet tijdens trainingen of wedstrijden in discussie met scheidrechters, trainers en leiders.
4. Vanaf de E-jeugd gaan ouders/verzorgers niet meer mee de kleedkamers in.
VERPLICHTINGEN SPELERS
1. Bij de voetbal is het verplicht om bij zowel trainingen als wedstrijden scheenbeschermers te dragen.
2. Vanaf de A-Jeugd dient er mee geholpen te worden met de schoonmaak van de kleedkamers en de kantine. De schoonmaak is maandagavond vanaf 19.00 uur, wanneer je aan de beurt ben hoor je dit van je leider en het staat op de website.
3. Aan- of afmelden bij onze vereniging dien je tijdig door te geven aan de ledenadministratie.  Aan het eind van het seizoen wordt op de website vermeld voor welke datum dit dient te gebeuren. Indien deze datum overschreden wordt blijft u het volgende seizoen lid van onze vereniging en bent u contributie verschuldigd.
4. De contributie wordt in september automatisch geïncasseerd. Indien incasso niet mogelijk is worden kosten in rekening gebracht en dient de contributie voor 1 oktober te zijn voldaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om u te weigeren voor clubactiviteiten indien niet tijdig betaald is. Ten overvloede: voor een inschrijving bij een andere voetbalvereniging is vanuit de KNVB altijd toestemming nodig van onze vereniging, wij houden ons het recht om hieraan niet mee te werken bij betalingsproblemen.
5. Op het gehele sportcomplex dienen de huis/gedragsregels ten aanzien van de alcoholwetgeving gevolgd te worden. Deze zijn als bijlage bij deze brief bijgevoegd en zijn ook in de kantine aanwezig.
6. Ieder jaar wordt een klussendag georganiseerd. Vanaf de A-jeugd dient er mee geholpen te worden met deze klussendag. Van ieder team dienen minimaal 5 spelers aanwezig te zijn op deze klussendag.
7. De leider van ieder team is verantwoordelijk voor de sleutel van zijn kleedkamer en van de kleedkamersleutel van de tegenpartij. De leider wordt hiervoor geadviseerd om een borg (€10,-) te vragen van de tegenpartij.
8. Leden van onze vereniging dienen zelf te voorzien in hun sportkleding (schoeisel, beschermingen, shirts, sokken, broekjes etc.). Vanaf 2013 wordt de clubkleding via het bestuur in bruikleen gegeven tegen een geringe vergoeding per seizoen. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Na seizoen 2015 / 2016 geldt deze vergoeding voor alle wedstrijdspelers. Kousen worden door de spelers zelf aangeschaft. (Ten overvloede: de officiële clubkleuren zijn compleet witte tenues met biesje, tevens dient de kleding te voldoen aan de regelementen van het NHV en de KNVB.)
VERPLICHTINGEN OUDERS/VERZORGERS BIJ DE JEUGD
1. Er wordt van u verwacht dat u uw kind helpt om bovenstaande verplichtingen na te leven.
2. Voor de uitwedstrijden dient u bij toerbeurt te rijden voor het team van uw kind. Op de website wordt vermeld door wie en wanneer er gereden moet worden, indien u verhinderd bent dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Problemen? Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met je leider/trainer of het wedstrijdsecretariaat. Van ieder lid wordt verwacht dat zij zich aan de regels houdt en er op toeziet dat andere leden dit ook doen.
Alleen als we dit samen doen, kunnen we er voor zorgen dat de gezellige en sportieve sfeer binnen onze vereniging behouden blijft.

Gewijzigd 1 september 2013

Privacy regelement april 2018: HSV ’69, gevestigd aan schattekerkerweg 6 De Hoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.hsv69.nl Schattekerkerweg 6 De Hoef 0297 287 118. T.van Os is de Functionaris Gegevensbescherming van HSV ’69 Hij/zij is te bereiken via info@hsv69.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HSV ’69 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HSV ’69 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hsv69.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HSV ’69 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling en je lidmaatschap KNVB of NHV

Geautomatiseerde besluitvorming

HSV ’69 neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HSV ’69) tussen zit. HSV ’69 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Clubcollect en sportlink

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HSV ’69 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ook zijn we genoodzaakt om voor de financiële afhandeling en bewijsvoering de betaalgegevens van de contributie enkele jaren te bewaren, al naar gelang volgens de normen die er voor staan voor het wettelijke voorgeschreven termijn voor verenigingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HSV ’69 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HSV ’69 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HSV ’69 jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. HSV ’69 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSV ’69 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hsv69.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. HSV ’69 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HSV ’69 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hsv69.nl.

PROTOCOL FOTO BELEID

Fotoprotocol HSV’69

HSV’69 hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van HSV en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan HSV’69 zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

–          HSV’69 beheert de website www.hsv69.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de handbal- en voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

–          Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij HSV’69. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

–          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;

–          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

–          Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van HSV’69, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;

–          Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in HSV’69 gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.

–          Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij HSV’69 zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

–          Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;

–          Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

–          Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

–          Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;

–          Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen HSV’69 website en voor de eigen HSV’69 facebook-pagina en andere eigen HSV’69 social media;

Maken van foto en video opnames

–          Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

–          Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :

  1. wedstrijden en (officiële) toernooien;
  2. verenigingsactiviteiten;
  3. tijdens trainingen.

–          Binnen HSV’69 is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

–          Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;

–          Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

–          Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;

–          In alle andere gevallen van foto- en videoopnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.

Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

We hebben niet de intenstie om voor elke vrijwilliger een vog aan te vragen. Wel hanteert HSV ’69 het 4-ogen principe. Hierbij wordt niet 1 op 1 met jongeren gewerkt.